Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Σερβιτόροι και βοηθοί

1.    ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ
1.1 Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που εργάζονται σε ξενοδοχεία αμείβονται με τις ισχύουσες τοπικές ή εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κλάδου τους.(*)
1.2 Οι σερβιτόροι που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις καθώς και σε καφενεία μπαρ και συναφή καταστήματα αμείβονται με ποσοστά και συγκεκριμένα:
Α. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των καφενείων, ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, κυλικείων γενικά και λοιπών παρόμοιων καταστημάτων, ανέρχεται όπως καθορίζεται στο Ν. 2229/1994 άρθ. 54, σε ποσοστό 16% στο λογαριασμό των πελατών. Οι βοηθοί σερβιτόρων σ’ αυτές τις επιχειρήσεις αμείβοντα με μισθό
σύμφωνα με τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας των επισιτιστικών καταστημάτων.
Β. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρείων, ταβερνών, πιτσαριών, κέντρων διασκέδασης γενικά καθορίζεται από το Ν. 2229/1994, σε ποσοστό 13% στο λογαριασμό των πελατών, από το οποίο το μεν 10% δίδεται στους σερβιτόρους και το 3% στους βοηθούς τους εφόσον υπάρχουν αυτοί. Αν δεν υπάρχουν βοηθοί η αμοιβή καθορίζεται στο 11%.
Γ.  Η αμοιβή (ποσοστό) των σερβιτόρων υπολογίζεται στο καθαρό ποσό του λογαριασμού του πελάτη, χωρίς δηλαδή την επιβάρυνση από φόρους και τέλη Δημοσίου ή ΟΤΑ και ισχύει για τα είδη που προσφέρουν σε καθήμενους πελάτες.
Δ.  Οι σερβιτόροι των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων αμείβονται μόνο με ποσοστά, ενώ οι σερβιτόροι των καφενείων και συναφών καταστημάτων με ποσοστά και με συμβολικό μισθό όπως αυτός καθορίζεται από τις εκάστοτε ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων. (*)
Ε. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering) θα αμείβονται, κατ' επιλογή των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/94 είτε με ημερομίσθιο, καθοριζόμενο από τη ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων. (*)
ΣΤ. Για τους αμειβόμενους με ποσοστά η εκκαθάριση γίνεται κάθε μήνα (ΔΑ 112/85) ενώ ισχύει ότι το ημερομίσθιο που προκύπτει από την εκκαθάριση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ. (ΔΑ 102/84)
Ζ. Για την απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες, οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους δικαιούνται προσαύξηση 75%, ενώ για την απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες (22:00 – 06:00) δικαιούνται προσαύξηση 25%, υπολογιζόμενη στο κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΔΑ 41/81 – ΑΠ 930/90 – ΕΦ. ΘΕΣ. 277/95)
2.    ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (*)
2. 1. Οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα δικαιούνται:
Α.   Επίδομα γάμου 10%
Β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 6% για τους απόφοιτους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, 10% για τους απόφοιτους μέσων τουριστικών σχολών και των σχολών μετεκπαίδευσης και 15% για τους απόφοιτους ανώτερων τουριστικών σχολών .
Γ. Επίδομα τριετιών 5% για μια τριετία στην ειδικότητα.
Τα παραπάνω επιδόματα έχουν ως βάση υπολογισμού το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.

 2.2 Οι σερβιτόροι σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία και συναφή καταστήματα δικαιούνται:
Α. Επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο σ το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 6% για τους απόφοιτους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, 10% για τους απόφοιτους μέσων τουριστικών σχολών και των σχολών μετεκπαίδευσης και 15% για τους απόφοιτους ανώτερων τουριστικών σχολών υπολογιζόμενα σ το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Γ. Επίδομα τριετιών 10% για κάθε τριετία στην ειδικότητα, μέχρι πέντε τριετίες, υπολογιζόμενο στο συμβολικό μισθό.

2.3 Τα επιδόματα των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων σε ξενοδοχεία καθορίζονται από τις ισχύουσες ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

3. ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

3.1. Για τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους που εργάζονται σε ξενοδοχεία, η καταβολή των επιδομάτων, δώρων εορτών και της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται όπως σε όλους τους εργαζόμενους με βάση τον καταβαλλόμενο μισθό τους , τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των ισχυουσών ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
3.2. Για τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις καθώς και σε καφενεία μπαρ και συναφή καταστήματα και αμείβονται με ποσοστά ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Για τον υπολογισμό των δώρων εορτών, αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειας λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο.
Β. Σε περίπτωση απόλυσης , η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των ποσοστών του τελευταίου διμήνου, αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την προκύπτουσα με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο.

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3. 1 Η εργασία των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων είναι πενθήμερο ανά εβδομάδα με δύο συνεχόμενες ημέρες ανάπαυσης. (ΔΑ 102/84)
3.2  Εκτός από τις επίσημες αργίες που ισχύουν γενικά, έχει καθιερωθεί ως πρόσθετη ημέρα αργίας η πρώτη του έτους και η Καθαρά Δευτέρα.
3.3 Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους χαρακτηρίζονται ως εργατοτεχνίτες, εκτός αν κατέχουν πτυχίο Τουριστικής Σχολής οπότε θεωρούνται κατά το τυπικό κριτήριο ως υπάλληλοι (Ν. 1077/80 – Ν. 3105/2003)
3.4 Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους, είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με την ΥΑ 8405/92.
3.5 Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, λαμβάνεται ως βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο.
(*) (ΝΕΟ - 13/11/12)  Μετά την ψήφιση του Ν.4046/12 του Ν.4093/12 και των εκδοθεισών αποφάσεων και εγκυκλίων κατ' εφαρμογή των προηγούμενων νόμων, ορισμένες απο τις προαναφερόμενες διατάξεις πιθανόν να διαφοροποιούνται ως προς το σκέλος της αμοιβής των σερβιτόρων και των βοηθών τους και θα πρέπει κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά.
Όπου δηλαδή αναφέρεται εφαρμογή ΣΣΕ, θα εξετάζεται αν υπάρχει κλαδική Συλλογική Σύμβαση σε ισχύ και εφόσον υπάρχει, αν προκύπτει δεσμευτικότητα τήρησης απο τα μέλη (εργοδότη και εργαζόμενο).
Έτσι, κατά περίπτωση και στα πλαίσια της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, μπορέι να υπάρξει συμφωνία με ατομική σύμβαση και ο μισθός να καθορίζεται ελεύθερα, όχι όμως κάτω απο τα όρια της ΕΓΣΣΕ
Επίσης σε περίπτωση εφαρμογής της ΕΓΣΣΕ, θα πρέπει να εξετάζεται η υποχρεωτικότητα χορήγησης του επιδόματος γάμου, σύμφωνα με το Ν.4093/2012ΠΗΓΗ:http://www.ergasiaka.net/ergatika-1/krisima-ergatika-themata/xrisima-ki-endiaferonta/item/112-serbitoroi-kai-boithoi-serbitoron-themata-amoibis-kai-ergasias.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.