Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Επαναπρόσληψη εποχικώς εργαζόμενων
Ν. 1346/1983  άρ.8

1. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο.

2. Η επαναπρόσληψη
θα γίνεται σταδιακά ως εξής:
α) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.
β) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνονται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.
γ) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού.

3. Το ποσοστό πληρότητος θα μπορεί να διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας.

4. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του ν.1264/1982 που τυχόν εργάσθηκαν στην επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο. Η επαναπρόσληψη αυτών των συνδικαλιστικών στελεχών πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρις ότου συμπληρωθεί το 30% του προσωπικού.

5. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν με βάση νόμους,διατάγματα,συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, υπερισχύουν.

 Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες οι οποίες λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση γι αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο.

Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση προς τον εργοδότη (αίτηση επαναπρόσληψης) πρέπει να γίνεται μέσω των κατά τόπων Συνδέσμων Ξενοδοχοϋπαλλήλων  και σε έντυπο - δήλωση που έχει εκτυπώσει ο εργοδότης.

Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακών) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους  που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη.
Σε περίπτωση μη αποστολής αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 15 Μαϊου του ιδίου έτους.

Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε  δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.