Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

Επαγγελματική ταυτότητα για εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως μπαρ και λοιπά συναφή καταστήματα Γ' κατηγορίας και άνω. Ν. 1545/85, Άρθρο 18
   
1.  Καθιερώνεται επαγγελματική ταυτότητα για τους 'Ελληνες και Κύπριους υπηκόους τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία πλην των Δ' και Ε' κατηγορίας κάτω των 40 κλινών και στα εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως μπαρ και λοιπά συναφή καταστήματα Γ' κατηγορίας και άνω. 


2. Η παραπάνω ταυτότητα χορηγείται: 

α) Στους πτυχιούχους των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων,
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των πρώην Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας. 12 e-book τροποποίηση 12.11.2013
Ν. 1545/1985 ΦΕΚ 91 Α'20.05.1985 www .docman.gr

β) Στους εργαζομένους που έχουν πραγματοποιήσει, ή θα πραγματοποιήσουν, υπηρεσία στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας τουλάχιστον 30 μηνών, μέσα σε 5 τουλάχιστον συναπτά ημερολογιακά έτη. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας των προηγούμενων παραγράφων. 

4. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας, όταν είναι άνεργοι, εγγράφονται σε ιδιαίτερο κατάλογο ανέργων της οικείας Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. 

α) Οι επιχειρήσεις της παρ.1 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν εργαζόμενους εφοδιασμένους με επαγγελματική ταυτότητα μέχρις ότου οι άνεργοι κάθε ειδικότητας περιοριστούν σ'ένα ελάχιστο αριθμό, που σε καμιά περίπτωση να μην υπερβαίνει το 5% των κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας. 

β) Στο έντυπο της αναγγελίας προσλήψεως προς την Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, πρέπει να εγγράφεται υποχρεωτικά για τον εργοδότη ο αριθμός επαγγελματικής ταυτότητας του εργαζομένου και η εκδούσα αρχή.

5. Κατά των εργοδοτών που προσλαμβάνουν ή απασχολούν εργαζόμενους κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή που αρνούνται να χορηγήσουν ή χορηγούν ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά υπηρεσίας των εργαζομένων εφαρμόζονται οι διοικητικές ποινές όπως αυτές περιγράφονται στην παρ.8 του άρθρ.16 του Ν.1264/82.
Οι ποινές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο επιβάλλονται και στους εργοδότες που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρ.8 του Ν.1346/83, όπως αυτές τροποποιούνται και επεκτείνονται με τον παρόντα νόμο. 

6. Με επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του άρθρ.8 του Ν.1346/83 έχουν εφαρμογή στους εποχιακά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και εργασίες του άρθρ.1 του παρόντος νόμου, καθώς και σε συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εποχιακής ή πλήρους λειτουργίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.