Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014-2015


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2015

“Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας”.
Σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2013 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.24) οι υπογράφοντες:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων
Τουριστικών Επαγγελμάτων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ.
Παναγιώτη Προύτζο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Γεώργιο Χότζογλου Γενικό
Γραμματέα του Δ.Σ. και Παναγιώτη Κούκο μέλος του Δ.Σ. και

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τους κκ. Γιάννη Α. Ρέτσο, Πρόεδρο του Δ.Σ., Αριστοτέλη Θωμόπουλο Α’
Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Φιορεντίνο, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και
Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, μέλος του Δ.Σ.
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από ενάμισι έτος και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του
2012, σε μια περίοδο εξαιρετικά δυσχερή τόσο για τον ξενοδοχειακό κλάδο, όσο
και για τους εργαζομένους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εν μέσω ενός
περιβάλλοντος εκτεταμένων νομοθετικών παρεμβάσεων σε βάρος των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και ρυθμίσεων, κατόρθωσαν με αμοιβαίες υποχωρήσεις να
καταλήξουν στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΣΣΕ) για τα έτη
2012-2013, η οποία έτυχε ευρείας εφαρμογής, συνέβαλε δε στην προστασία των
συμφερόντων των εργαζομένων, αλλά παράλληλα και στην διατήρηση της
βιωσιμότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων, αποτελώντας και μέσο ανάσχεσης του αθέμιτου ανταγωνισμού
μεταξύ τους στη βάση του μισθολογικού κόστους.
Η διάρκεια της ανωτέρω ΣΣΕ λήγει στις 31-12-2013. Ήδη οι ανωτέρω
συμβαλλόμενοι πριν τη λήξη ισχύος της υφιστάμενης συμβάσεως ξεκίνησαν
διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή νέας ΣΣΕ ούτως
ώστε οι εργασιακές σχέσεις του κλάδου να μην μείνουν αρρύθμιστες και οι εργαζόμενοι να μην μείνουν απροστάτευτοι. Η υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ και το
περιεχόμενό της αποτελούν απόδειξη του γεγονότος πως τα συμβαλλόμενα στον κλάδο μέρη αντιλαμβάνονται την αξία της συνέχισης της ύπαρξης συλλογικών ρυθμίσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις αμοιβαίες ανάγκες τις οποίες, άλλωστε, οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα από τον οιονδήποτε άλλο.

Ενόψει των ανωτέρω τα μέρη λαμβάνοντας υπόψη:

1.Το γεγονός πως ο ξενοδοχειακός κλάδος εν γένει εμφάνισε κατά την τελευταία τουριστική περίοδο ανάκαμψη, η οποία ευκταίο θα ήταν να συνεχισθεί και κατά το προσεχές έτος και να επεκταθεί και στις περιοχές που απευθύνονται κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό στις οποίες η άσχημη κατάσταση των προηγούμενων ετών δεν
βελτιώθηκε.

2.Το γεγονός πως υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στα ξενοδοχεία χωρίς να είναι εντεταγμένοι στο πεδίο εφαρμογής της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για τους εργαζομένους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας των οποίων έχουν λήξει και βρίσκονται στην μετενέργεια και

3.Το γεγονός πως ορισμένες από τις ρυθμίσεις της ως άνω εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. δεδομένου πως θεσπίστηκαν προ πολλών ετών χρήζουν επικαιροποίησης με βάσητις ανάγκες της εποχής, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού - διακοπών και κάμπινγκ.

Άρθρο 2

Κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύμβαση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, μπουφετζής Α, προϊστάμενος υπνοδωματίων και
κοινοχρήστων χώρων και μάγειρας Α.
Κατηγορία Β: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ και μάγειρας Β.
Επίσης με την προϋπόθεση ότι θα προτιμήσουν την παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταμπλίστες και οι μαϊνκουραντιέ.

Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή λινοθήκης, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση και μάγειρας Γ και καμαριέρης - α.

Κατηγορία Δ: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος και βοηθός ιατρείου.

Άρθρο 3

Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 13-7-2012 Σ.Σ.Ε. (ΠΚ 9/16-7-2012),
παραμένουν σταθεροί για την περίοδο από 01-1-2014 έως 31-12-2014.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 1-1-2015 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται ως εξής:
§ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 830,18 ευρώ
§ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 812,67 ευρώ
§ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 796,58 ευρώ
§ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: 761,23 ευρώ
β. Ομοίως το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 13-7-2012 Σ.Σ.Ε., παραμένει σταθερό για την περίοδο από 01-1-2014 έως 31-12-2014.
Από την 1-1-2015 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται ως εξής:
§ για τους σερβιτόρους σε 63,13 ευρώ
§ για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,05 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για
απασχόλησή τους μέχρι 8 ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις
για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις
νυκτερινές ώρες.
γ. Σε ό,τι αφορά στην καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα ισχύουν τα αναφερόμενα στο Προσάρτημα της παρούσας ΚΣΣΕ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Άρθρο 4

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται και οι τεχνίτες ζαχαροπλάστες, καθώς και οι βοηθοί τεχνίτες ζαχαροπλάστες που απασχολούνται με τη συγκεκριμένη ειδικότητα εντός των ξενοδοχείων. Η ένταξη των ανωτέρω σε κατηγορίες θα οριστικοποιηθεί κατά προτεραιότητα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στο άρθρο 6 διαδικασία η παρούσα θα εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες ειδικότητες μόνο ως προς τους μη μισθολογικού χαρακτήρα όρους της.

Άρθρο 5

Αντικατάσταση του άρθρου 5.4 της με αριθμό 20/1997 Διαιτητικής
Απόφασης

Το άρθρο 5.4 της με αριθμό 20/1997 Διαιτητικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

"5.4. Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας

Α. Από 1.1.1991 οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) με 40 ώρες δουλειάς.
Τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν μόνο:
1) Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.
2) Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων
3) Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.
4) Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.
Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων επί πενθήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενες. (παράγραφος 7 της ΔΑ 28/83)
Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα πενθήμερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό, αποδεικνυόμενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ ή άλλο πρόσφορο μέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι δύο (2) ώρες ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ’ αιτίας αυτής της
υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόμενο αντί μειωμένου ωραρίου ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός και των δύο.

Άρθρο 6

Σύσταση Επιτροπής ένταξης ειδικοτήτων

Αποφασίζεται η σύσταση 6μελούς Επιτροπής, όπου θα εκπροσωπούνται ισομερώς τα συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να μελετηθούν οι όροι αμοιβής και εργασίας των επαγγελματικών ειδικοτήτων που μπορούν να ενταχθούν στην εθνική Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και να διατυπωθεί πρόταση για την ομαλή ενσωμάτωσή τους.
Εφόσον τα συμβαλλόμενα στην παρούσα μέρη, ύστερα από διαπραγματεύσεις, συμφωνήσουν στους όρους αμοιβής και εργασίας των προς ένταξη επαγγελματικών ειδικοτήτων μπορούν να υπογράψουν συμπληρωματική ΣΣΕ εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας ΣΣΕ.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή των υπηρεσιών του ΟΜΕΔ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της ως άνω Επιτροπής και οι μεταξύ τους συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Άρθρο 7

Διατήρηση διατάξεων- Αρχή ευνοϊκότερης Ρύθμισης

Α. Όροι προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ, ΔΑ) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
Β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8

Χρόνος ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.1.2014 και λήγει την 31.12.2015.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΥΤΖΟΣ                                        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ            
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ              


ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΡΕΤΣΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ


                                                        

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.__


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.