Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014

Δώρο Χριστουγέννων 2014

1: Το επίδομα Χριστουγέννων εμπίπτει στην έννοια του μισθού.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από τοείδος της απασχόλησης και την εγκυρότητα της σύμβασης εργασίας τους, αρκεί να πρόκειται για σχέση εξαρτημένης εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Παροχή εργασίας από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση δεν διήρκησε όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τότε καταβάλλεται μόνο τμήμα του αντίστοιχου επιδόματος.
ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: 1 μισθός ή 25 ημερομίσθια.

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Οι πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ: Απασχολούμενοι στην επεξεργασία της σταφίδας/συσκευασία, κοπή σταφυλιών, φρούτων και εσπεριδοειδών, οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων, οικιακό προσωπικό, σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων, προσωπικό κουρείων και κομμωτηρίων, οικοδόμοι κ.ά.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Έως την 21η Δεκεμβρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Υποχρεωτικά σε χρήμα.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του εργοδότη.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Εισφορές υπέρ ΙΚΑ, ΦΜΥ.

2. Νομική θεμελίωση

Το επίδομα Χριστουγέννων κατοχυρώνεται με νόμο, αλλά και από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς ο χρόνος καταβολής και το ύψος του αποτέλεσε περιεχόμενο και της από 12.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας στο προσάρτημα της οποίας ενσωματώθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων εορτών.

3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων

Ο Ν. 1082/1980 όρισε ότι οι έκτακτες «οικονομικές ενισχύσεις» λόγω Χριστουγέννων των μισθωτών έχουν τον χαρακτήρα του επιδόματος και ως εκ τούτου φέρουν μισθολογικό χαρακτήρα. Με την από 12.7.2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επαναλήφθηκε η ήδη παγιωμένη θέση ότι αποτελεί τακτικές αποδοχές του μισθωτού, οι οποίες καταβάλλονται έναντι της παρεχόμενης εργασίας. Ως εκ τούτου, ο μισθωτός δικαιούται το δώρο Χριστουγέννων έναντι της περιοδικώς παρεχόμενης εργασίας και αυτό συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης του εργαζομένου.

4. Δικαιούχοι

Όλοι οι εργαζόμενοι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υπάλληλοι και εργάτες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής τους, καθώς και το είδος της σύμβασης εργασίας τους, δηλαδή πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται επίδομα Χριστουγέννων.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του σε περισσότερους εργοδότες, δικαιούται επίδομα Χριστουγέννων από τον κάθε εργοδότη ξεχωριστά, ανάλογα με τον χρόνο της απασχόλησής του. Επίσης, το επίδομα Χριστουγέννων δικαιούνται και εργαζόμενοι ανεξάρτητα από το εάν έχουν έγκυρη ή άκυρη σύμβαση εργασίας. Δώρο

Χριστουγέννων δικαιούται και ο απασχολούμενος με σύμβαση έργου, στην περίπτωση που η τελευταία υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας. Προϋπόθεση αποτελεί η δικαστική της         αναγνώριση ως τέτοια.

5. Προϋποθέσεις καταβολής

Με τον Ν. 1082/1980 ορίστηκε ότι το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται σε όλους τους μισθωτούς στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση δεν διήρκησε όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τότε καταβάλλεται μόνο τμήμα του αντίστοιχου επιδόματος.

Σημειώνεται ότι δεν υπολογίζεται για την καταβολή του επιδόματος εορτών ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος απείχε αδικαιολόγητα από την εργασία του, ο τυχόν χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, καθώς και ο χρόνος ασθένειας για την οποία καταβλήθηκε στον εργαζόμενο το αντίστοιχο επίδομα ασθενείας. 
Για την καταβολή των επιδομάτων εορτών συνυπολογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής της εγκύου από την εργασία της πριν και μετά τον τοκετό.

6.Ύψος επιδόματος

Το επίδομα Χριστουγέννων είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό ή με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Αν η απασχόληση διήρκησε λιγότερο χρονικό διάστημα, είτε γιατί ο εργαζόμενος αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, είτε γιατί έληξε η σύμβασή του, υπάρχει αξίωση για μερική καταβολή του δώρου Χριστουγέννων ανάλογη με το σύνολο ημερών απασχόλησης.
Έτσι, για κάθε 19 ημέρες εργασίας ο εργαζόμενος δικαιούται 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής. Ειδικότερα, το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των αποδοχών (μισθού ή ημερομισθίου) με τον συντελεστή των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, όπως οι συντελεστές αυτοί προκύπτουν από τον σχετικό πίνακα (αμειβόμενων με μισθό ή αμειβόμενων με ημερομίσθιο), ο οποίος επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος ως παράρτημα.

Οι εποχιακώς απασχολούμενοι, οι απασχολούμενοι για εκτέλεση ορισμένου έργου καθώς και οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα λαμβάνουν ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οχτώ (8) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια για το επίδομα Χριστουγέννων.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης λιγότερων ημερομισθίων λαμβάνουν ανάλογο κλάσμα.

Οι μερικώς απασχολούμενοι λαμβάνουν κανονικά επίδομα Χριστουγέννων όπως και οι υπόλοιποι μισθωτοί, βάσει των μειωμένων αποδοχών τους. Επίσης, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας δικαιούνται για τον χρόνο αυτό το ήμισυ των επιδομάτων που αναλογούν στο διάστημα αυτό.

7. Βάση υπολογισμού

Ως βάση υπολογισμού για το δώρο Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του πραγματικά καταβαλλόμενου μισθού την 10η Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, το επίδομα εορτών υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του μισθωτού κατά την ημέρα εκείνη. 
Στην περίπτωση εργαζομένων που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών ή του ημερομισθίου των αμοιβών στα διαστήματα που αντιστοιχεί το αντίστοιχο επίδομα. 
Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών τους κατά τα αντίστοιχα κρίσιμα χρονικά διαστήματα υπολογισμού του κάθε επιδόματος εορτών.

Σημειώνεται ότι στην έννοια των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών του εργαζομένου εμπίπτει κάθε παροχή, ακόμη και μη χρηματική, την οποία λαμβάνει ο εργαζόμενος σε τακτά διαστήματα σε αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας του. Έτσι, στην έννοια των τακτικών αποδοχών του εργαζομένου εμπίπτει και το επίδομα αδείας. 
Επίσης, ως τακτικές αποδοχές νοούνται οι τυχόν προσαυξήσεις που καταβάλλονται στον εργαζόμενο για τη σταθερά παρεχόμενη εργασία του σε ημέρα Κυριακής ή αργίας, για εργασία πέραν του νομίμου ωραρίου, για τυχόν πρόσθετη εργασία, τυχόν φιλοδωρήματα που σταθερά καταβάλλονται από τρίτους για την εκτελούμενη εργασία, τυχόν σταθερή αμοιβή από προμήθειες κ.ά.

8. Ειδικές κατηγορίες μισθωτών

Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στη συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στη συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά δικαιούνται ως επίδομα Χριστουγέννων ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους για τις οποίες καταβάλλονται τα επιδόματα αυτά και κλάσμα αυτού ανάλογο για τα κάτω των πέντε (5) ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότη (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κ.λπ.) υπολογίζονται βάσει των σε χρήμα μόνο καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών. Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, τα επιδόματα αυτά δεν μπορούν να είναι κατώτερα του 10πλάσιου του γενικού κατώτατου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων για τις οποίες καταβάλλονται τα επιδόματα αυτά.

Με τον σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία‐γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονιστεί για την αμοιβή τους από 16% σε 28%, από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για το διάστημα από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου, ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. Το προϊόν της ανωτέρω αύξησης των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται, εφόσον ο εργαζόμενος έχει παράσχει εργασία κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα, να καταβάλλει ως επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως του (ΙΚΑ), στην οποία καθένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.
Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων διασκεδάσεως, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής εκτός Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αύξησης των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω και κατά την ίδια αναλογία με την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

9. Χρόνος καταβολής

Με τον Ν. 1082/1980 ορίστηκε ως χρόνος καταβολής για το επίδομα Χριστουγέννων η 21η Δεκεμβρίου.
Ο εργοδότης μπορεί να παρακρατήσει την αναλογία του επιδόματος εορτών που αντιστοιχεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και να το καταβάλει το αργότερο κατά την ημερομηνία εκείνη.

10. Τρόπος καταβολής

Το επίδομα Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα.

11. Συνέπειες μη καταβολής

Σε περίπτωση μη καταβολής, ο εργαζόμενος έχει αξίωση έναντι του εργοδότη, την οποία μπορεί να εγείρει ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας. Η αξίωση του εργαζομένου παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας. Επιπλέον, η μη καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων επισύρει ποινικές κυρώσεις, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, αφού τα επιδόματα αυτά εμπίπτουν στην έννοια του μισθού και προστατεύονται ομοιοτρόπως (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995).
Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ποινική δίωξη του εργοδότη και μέσω υποβολής καταγγελίας στο αρμόδιο τμήμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Τέλος, η μη καταβολή των επιδομάτων επισύρει σε βάρος του εργοδότη και διοικητικά πρόστιμα.

12. Κρατήσεις

Δεδομένου ότι το επίδομα Χριστουγέννων εμπίπτει στην έννοια των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, γίνονται νομίμως κρατήσεις επ’ αυτού για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής, όπως και κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αλλά όχι για τέλος χαρτοσήμου.

Ειδικότερα προβλέπεται στη νομοθεσία ότι το επίδομα Χριστουγέννων υπόκειται αυτοτελώς σε εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και μέχρι του ποσού του ανώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 5.546,80 ευρώ.
Εφόσον καταβληθεί ως Δώρο μεγαλύτερο ποσό από αυτό των 5.546,80 ευρώ για τα Χριστούγεννα, το επιπλέον αυτό ποσό δεν θεωρείται Δώρο Χριστουγέννων αλλά έκτακτη οικειοθελής παροχή, η οποία υπόκειται χωριστά σε εισφορές, που υπολογίζονται είτε διά του επιμερισμού του στις μισθολογικές περιόδους που αντιστοιχεί είτε αυτοτελώς.

Υπογραμμίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη του Δώρου Χριστουγέννων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης (Εγκύκλιοι ΙΚΑ: 91/2001, 67/2006, 108/2007).

13. ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους άνεργους που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, Δώρο Χριστουγέννων, που ισούται με το ποσό της τακτικής επιδότησης στην περίπτωση που λαμβάνουν επίδομα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Για όσους έλαβαν την επιδότηση για μικρότερο χρονικό διάστημα καταβάλλεται ποσό ίσο με 3 ημερομίσθια ανά μήνα επιδότησης.
Το δώρο θα δοθεί από τον Οργανισμό στους δικαιούχους στις 19/12 ημέρα Παρασκευή.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.