Καμιά αποδοχή τετελεσμένων! Εργαζόμενε, πολέμα για τα δικαιώματά σου!

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Μαθητεία, Πρακτική Άσκηση και Πίνακας Προσωπικού

Μαθητεία, Πρακτική άσκηση και πίνακας προσωπικού
Από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και από την εκδοθείσα Υπουρ. Απόφαση 29502/85
/8-9-2014 σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή του πίνακα προσωπικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκύπτει ότι υποχρέωση για υποβολή – κατάθεση πίνακα προσωπικού, έχει κάθε εργοδότης ο οποίος απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας καθώς και στην πρακτική άσκηση κύριος σκοπός των συμβαλλόμενων είναι η εκπαίδευση, η εκμάθηση ορισμένης επαγγελματικής ειδικότητας, η απόκτηση των κατάλληλων εμπειρικών γνώσεων, η τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση του εκπαιδευόμενου σε πρακτικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών του, που συνήθως αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του μαθητή - σπουδαστή - φοιτητή, και όχι η παροχή εργασίας έναντι αμοιβής.
Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν αποτελούν εξαρτημένη εργασία και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση για υποβολή πίνακα προσωπικού.

Ο μαθητευόμενος ή ο πρακτικά ασκούμενος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απασχολείται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης, αλλά μόνο για την δική του τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση.

Εξαίρεση σχετικά με την υποβολή πίνακα προσωπικού, αποτελεί η πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών των σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς, βάσει της αριθ. 16802/667/2010 Κ.Υ.Α καθορίζεται ρητά η υποχρέωση των εργοδοτών να εγγράφουν τους ασκούμενους μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους.

Η Υπουργ. Απόφαση 29502/85/8-9-14 προβλέπει την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 που αφορούν την αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση, πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση, και σύμβασης μαθητείας αντίστοιχα.
Τα ανωτέρω έντυπα δεν ταυτίζονται με τον πίνακα προσωπικού ενώ δεν προβλέπονται κυρώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αυτών, όπως ρητά ορίζει το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης.

Σε κάθε περίπτωση όμως η υποβολή των εντύπων αυτών εντός της προθεσμίας που προβλέπει αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση είναι απαραίτητη, διότι κατά την διαδικασία ελέγχου για τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας αποτελούν απαραίτητα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μη υποβολή της αναγγελίας σύμβασης μαθητείας πριν την έναρξή της - έντυπο Ε3.4 - (και συν/να της σύμβασης μαθητείας) σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία κατά τον έλεγχο, δύναται να στοιχειοθετήσει εξαρτημένη εργασία, συνακόλουθη υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού και επιβολή κυρώσεων για αδήλωτη εργασία κατά δέσμια αρμοδιότητα του ελεγκτικού οργάνου.
Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Από το Blogger.